A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 06/8/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh. Chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; triển khai các biện pháp cụ thể để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử của tỉnh để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Công an tỉnh phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê lại nhân, hộ khẩu trên địa bàn tỉnh; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng đối với những địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng; tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình, đề cao cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Công ty Điện lực Bình Dương có kế hoạch triển khai cụ thể nhằm bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và lưới điện thông suốt trong quá trình tổ chức bầu cử, đặc biệt là trước và trong ngày tổ chức bầu cử.

5. Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử theo quy định; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, phục vụ tốt, hiệu quả cho cuộc bầu cử.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương và các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; những nội dung cơ bản của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định, hướng dẫn về thực hiện bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân nắm rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, giới thiệu và bầu những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trước và trong ngày tổ chức bầu cử.

8. Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 (chia theo từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh) để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung trên; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo BD, Đài PTTH BD, Website tỉnh;
- LĐVP, TH, HC;
- Lưu: VT, Lh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Trúc


Tác giả: MN ĐỒI CAO
Nguồn:MN Đồi Cao Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 10
Tháng trước : 465